توضیحات

خرید تخم نطفه دار مرغ کاپ

مرغ کاپ Cobb

یک نژاد امریکایی است که امروزه حدود 15% تولید کشور ما را در اختیار دارد. تخم نطفه دار مرغ کاپ این نژاد به پروتئین کمتری نیاز دارد. ولی مصرف خوراک آن بیشتر است که اصطلاحا به خوراک ارزان و پر خوراکی مشهور می باشد.

خصوصیات و مزایای جوجه گوشتی کاپ:

دان مصرفی ارزان تر:

نیازمندی جوجه گوشتی کاپ به پروتئین خام به طور متوسط حدود 5/1-2 درصد پایین ترمی تواند قیمت دان مصرفی را 200-150 ریال به ازای هرکیلوگرم کاهش دهد.

افت کشتارگاهی پایین تر

به تجربه ثابت شده است که در شرایط پرورش و وزن کشتار یکسان افت کشتارگاهی این نژاد2-1 درصد پایین تر از سایر نژادها می باشد.

نکات کلیدی در روزهای اولیه پرورش:

– 24ساعت پیش از ورود جوجه سالن گرم شده و به دمای ایده ال برای جوجه ریزی رسد.

– پیش از ورود جوجه ها به آب مصرفی جوجه ها مولتی ویتامین والکترولیت افزوده شود.

– حتماً درسه روز ابتدای جوجه ریزی از رولهای کاغذی به عنوان دانخوری به همراه سینی دانخوری استفاده شود.

– عدد 50 رابه صورت قانون در نظر تخم نطفه دار مرغ کاپ داشته باشید

50 جوجه در هر متر مربع: 50 گرم دان به ازای هر جوجه درروز اول.

50درصد سطح نگهداری جوجه را از رول کاغذ بپوشانید.

– دمای سالن در بدو ورود جوجه حدودا 32درجه سانتیگراد باشد و ضمناً برای جوجه های حاصل از گله های مادر جوان دمای سالن یک درجه سانتی گراد گرمتر در نظر گرفته شود.

-شدت نور در هفته اول درسطح جوجه ها 60-20 لوکس باشد. پس از آن شدت نور به مرورکاهش یافته و به 5 لوکس برسد.

– شدت نور در سالن یکنواخت باشد.

بطوریکه اختلاف شدت نور بین نقاط تاریک و روشن سالن کمتر از 20 درصد باشد.

– وزن کشی به صورت هفتگی انجام شده وثبت گردد.

– 12ساعت پس از جوجه ریزی جوجه ها را از لحاظ پر بودن چینه دان چک کنید.

– رطوبت در پرورش جوجه نقشه مهمی ایفا می کند. سعی شود رطوبت مورد نیاز جوجه ها از طریق آب پاشی دیوارها و کف ابتدای سالن و یا مه پاش به شرطی که باعث استرس سرمایی نشود استفاده گردد.

-همیشه از بستر مناسب و ضخیم چه در تابستان وچه در زمستان استفاده شود.

-جوجه گوشتی کاپ نیاز به جیره غلیظ و گران قیمت ندارد ولی در تهیه دان از مواد دارای کیفیت بالا استفاده شود.

– دان تهیه شده اعم از پلت کرامبل یا اردی بر اساس نیاز نژاد باشد.

– حتماً قبل از ورود جوجه ها دان کامل واب در سالن پخش گردد.

– در صورت وجود آب‌خوری نیپل در هفته اول از آب‌خوری کله قندی نیز به عنوان آب‌خوری کمکی استفاده گردد.

– حتما آب از لحاظ سختی و میکروبی مورد ازمایش قرار گیرد.

– سعی شود در سالن های تونلی در صورت عدم استفاده از تهویه حداقلی جوجه ریزی در یک سوم میانی انجام گیرد و یک سوم ابتدای سالن آخرین مکانی باشد که در اختیار جوجه ها قرار می گیرد.

– سعی شود استرس ها به حداقل برسد و یک محیط ایده ال برای جوجه فراهم شود. زیرا استرس مانع جذب بهینه زرده شده وکاهش سطح آنتی بادی کاهش مقاومت و ایمنی جوجه را به همراه خواهد داشت.

– شروع موفق پرورش می تواند تضمین کننده یک دوره موفق باشد. پس سعی کنید در هفته اول شروع خوبی داشته باشید.

-حصار استفاده شده درداخل سالن حتی الامکان توری یا کارتون منفذدار باشد.

-تمامی اطلاعات روزانه ثبت شده وتلفات از سالن خارج گردد.

– حتما قبل از ورود جوجه ودر طی دوره پرورش قرنطینه مناسب در فارم اجرا شود تا هزینه مصرف شده برای ضدعفونی به هدر نرود.

– وزن جوجه درپایان هفته اول بایستی 4 برابر وزن یکروزگی باشد. اگر کاهش وزن مشاهده شد باید علت مشخص و برای دورهای بعدی رفع گردد.

-24 ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن از لحاظ خروج گاز فرمالین وکارکرد هیتر برسی شود.

– حتما از رول های کاغذی به همراه سینی جهت دانخوری در 3 روز اول استفاده شود. رولها باید 25 درصد سطح را بپوشانید و از سینی های دانخوری به ازای هر 100 پرنده یک عدد نیز استفاده شود. بایستی بعد از حذف رولها از سینی های دانخوری اضافی جوجه استفاده شود.

– از تعداد مناسب آب‌خوری استفاده شود (هر 50-60 پرنده یک آب‌خوری).

– دمای سالن در بدو ورود جوجه حودودا 32 درجه سانتیگراد باشد. تخم نطفه دار مرغ کاپ بشکه آب داخل سالن ودان خارج از سالن (محل خنک) نگهداری شود.

– درصورت استفاده از آبخوری نیپلی در چند روز اول از آب‌خوری های کله قندی کمکی نیز استفاده شود.

– استفاده از دان پلیت یا کرامبل پیش دان براساس نیازمندی نژاد می تواند ما را در رسیدن به وزن هدف در انتهای هفته کمک کند.

– به ازای هر پرنده حدود 50 گرم دان به دفعات بر روی رول ها و سینی ها ریخته شده و دان به صورت روزانه تعویض گردد.

– در هفته های اول اندازه ذرت دان ریز باشد و از سرند ریز آسیاب استفاده شود. درشت بودن دان باعث غیر یکنواختی گله می شود.

– شدت نور سالن درهفته اول در سطح جوجه ها 20-60 لوکس باشد و از روز دوم تا شروع برنامه ریزی روزانه یک ساعت خاموشی داده شود (ساعت شروع خاموشی نباید تغیر کند) و ضمنا شدت نور بعد از هفته اول تدریجا به 5-10 لوکس کاهش یابد.

–اختلاف شدت نور در مناطق پر نور وکم نور سالن کمتر از20 درصد باشد. حتما در هفته یک درصد کل گله وزن کشی وثبت شود. تا هفته سوم وزن کشی به صورت گروهی و بعد از آن انفرادی صورت می گیرد.

– وزن جوجه در پایان هفته اول بایستی 4 برابر وزن یک روزگی باشد. اگر کمبود مشاهده شد باید علت مشخص ورفع گردد.

– حتما از فرمول دان پیشنهادی کاپ استفاده شود.

-اجرای برنامه ریزی در کاپ منوط به وزن جوجه است تخم نطفه دار مرغ کاپ نه سن جوجه اجرای برنامه نوری از رسیدن جوجه به وزن160 گرم آغاز می شود.

– رطوبت در پرورش جوجه نقش بسیار مهمی دارد. حتما مقدار رطوبت مورد نیاز جوجه در حدود 55-75 درصد تامین شود.

– همیشه از بستر مناسب ضخیم چه در تابستان چه در زمستان استفاده شود (عمق بستر حداقل 5سانتی متر).

– قبل از ورود جوجه و در طی پرورش قرنطینه شدیدی در فارم اجرا شود. تا هزینه صرف شده برای ضدعفونی به هدر نرود.

– قبل از ورود جوجه ها دان کامل و آب در سالن پخش شود و جوجه ها در بدو ورود سریعا شروع به خوردن آب و دان کنند.

– حصار استفاده شده درداخل سالن حتی الامکان توری یاکارتون منفذ دار باشد.

– نژاد کاپ نیاز به جیره غلیظ و گران قیمت ندارد ولی در ساخت دان از مواد با کیفیت بالا استفاده شود.

-سعی شود استرسها به حداقل برسد و یک محیط ایده ال برای جوجه فراهم شود. زیرا استرس مانع جذب بهینه زرده شده و کاهش سطح انتی بادی وکاهش مقاومت وایمنی جوجه را به همراه خواهد داشت.

– استارت و شروع موفق می تواند متضمن یک دوره موفق می باشد پس سعی کنید در هفته اول شروع خوبی داشته باشید.

اصول استفاده از برنامه های نوری

-هربرنامه نوری ابتدا باید به صورت ازمایشی انجام شود.

– برای اطمینان از دسترسی کامل طیور به اب و دان از زمان جوجه ریزی به مدت 24 ساعت آشیانه باید کاملا روشن باشد.

– در شب دوم لامپها رادرساعت معینی خاموش کنید. این زمان نباید درطول دوره پرورش پرنده تغییر یابد.

وقتی زمان شروع تاریکی به گله شناسانده شد هرگونه تغییر برنامه نوری باید مطابق با شروع زمان خاموشی باشد. پرندگان به سرعت به زمان شروع تاریکی عادت کرده وقبل از ان آب و دان کافی مصرف مینمایند.

– درهر دوره 24 ساعت دوره تاریکی باید دریک مرحله انجام شود.

– زمانیکه وزن پرندگان به 160 گرم رسید افزایش ساعت تاریکی طبق برنامه شروع شود.

– قبل از شروع برنامه خاموشی به پرنده اجازه دهید به صورت آزاد تغذیه شود تا مطمئن شوید که قبل از شروع زمان خاموشی و آب و دان کافی مصرف کرده و بلافاصله پس از شروع روشنایی نیز می تواند آب و دان کافی را دریافت نماید. رعایت این اصول به جلوگیری از کم شدن آب بدن وکاهش استرس کمک میکند.

– گله باید حداقل هفته ای یک بار ودر روزهایی که برنامه نوری را تغییرمی دهید وزن کشی شود .برنامه نوری باتوجه به میانگین وزن گله وتجربیات حاصل ازعملکردهای قبلی تنظیم می گردد.

– وجود حداقل زمان تاریکی در مدت بارگیری باعث کاهش تحرک پرندگان در هنگام بارگیری می گردد.

– در آب و هوای گرم در شرایطی که مصرف دان درطی روز بدلیل استرس گرمایی کاهش یافته است. طول زمان خاموشی را از هفته چهارم کاهش دهید.

– وزن گله از هفته اول تا هفته سوم نباید به بیش از وزن استاندارد برسد. تخم نطفه دار مرغ کاپ کنترل رشد طیور حدود 10 درصد کمتر از وزن استاندارد در 21روزگی روش مناسبی برای رسیدن به بهترین عملکرد می باشد.

– در زمستان شروع زمان تاریکی را همزمان با غروب آفتاب قرار دهید تا قبل از شروع سردترین ساعات شب دوره خاموشی تمام شده باشد.

– در تابستان شروع زمان تاریکی باید طوری تنظیم شود که اتمام خاموشی همزمان با طلوع آفتاب باشد.

– از عدم وجود جریان شدید هوا و یا بستر مرطوب در سالن مطمئن شوید چون پرندگان از دانخوری هایی که اطراف آنها خیس است و یا در جریان هوا قرار دارند دان نمی خورند. در نتیجه بقیه دانخوری ها کاملا از دان خارج می شوند و هجوم پرندگان به دانخوری ها در هنگام توزیع دان باعث مشکلات بعدی می شوند.

 

6 نیاز مهم در محل پرورش مرغ گوشتی

یکی از مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی رعایت بهداشت و امنیت زیستی است. رعایت کردن بهداشت در مرغداری اولین قدم برای جلوگیری از بیماری هاست که ضروری می باشد.

1- تهیه آبخوری برای مرغ های گوشتی

آبخوری باید بین دو دانخوری باشد و فضله آنها باید 1.5 باشد.

شلنگ های آب را از نوع شفاف تهیه کنید که بتوان به موقع رسوب زدایی کرد.

آبخوری ها روزی 3 بار شستشو و تعویض شود.

حرارت آب حداقل 25 درجه باشد.

بهترین نوع آبخوری ها پساتنک ها هستند اگر تهیه آن مشکل است از آبخوری های دیگر استفاده کنید.

تعداد آب و دان باید طوری باشد که مرغ ها در جایی جمع نشوند و بطور یکسان بتوانند غذا بخورند.

برای جلوگیری از کاهش کیفیت آب و جلوگیری بیماری ها، آبخوری ها را هر 4 ساعت یکبار تعویض شوند.

2- تهیه دانخوری برای مرغ های گوشتی

بگذارید ظرف دان خالی شود و بعد مجددا دانه ریزی کنید. چون جوجه ها علاقه ای زیادی به دانه های درشت دارند و اگر پی در پی غذا ریخته شود ته آرد شده غذا را نمی خورند و این امر باعث بروز مشکلات اسکلتی و غیره میشود. بهتر است قبل ریختن غذا حدود 15 دقیقه به جوجه ها گرسنگی داد.

روزی 4 بار به مرغ ها غذا داده شود. غذای مصرفی روزانه مرغ به حرارت محیط، میزان تولید، سن، وزن بدن، انرژی غذا و مواد مغذی آن بستگی دارد.

3- تغدیه مرغ های گوشتی

می توانید از سویا، تخم پنبه، پودر ماهی، ذرت، گندم، برنج، کنجاله کنجد، بادام زمینی و غیره…برای غذای جوجه مرغ ها استفاده کنید.

مدیریت مناسب و طرز تغذیه مناسب تخم نطفه دار مرغ کاپ مرغ های گوشتی نقش بسیاری در وزن گیری و یکسان بودن گله دارد. که تعداد مرگ و میر به حداقل می رسد پس باید به تغذیه طیور گوشتی در هفته اول بسیار دقت داشته باشید .

استفاده از دان کامل به جای آرد ذرت

جوجه ها زمانی که از تخم خارج میشوند هیدارت کربن بسیار کمی دارند. تغذیه اولیه با اولین جیره مناسب که ذرت به عنوان یک ماده اصلی استفاده میشود به سرعت باعث افزایش میزان هیدارت کربن در بدن جوجه میشود.

مصرف آب حاوی شکر

همانطور که گفتیم غذا در روزهای اولیه برای رسیدن به رشد مطلوب مهم است. اگر آب حاوی مواد انرژی زایی مانند شکر باشد عملکرد بالایی دارد.

در یک آزمایشی بررسی شد که جوجه هایی در یک روزگی آب حاوی 5 درصد شکر مصرف کرده بودند در مقایسه با جوجه ای شاهد 50 گرم وزن بیشتر ، 5 درصد ضریب تبدیل غذایی بهتر و 25/0 درصد مرگ و میر کمتری داشتند.

این نتیجه نشان میدهد که آب محتوی یک ماده انرژی زا باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی می شود.

 

– سرمایش و گرمایش مکان پرورش مرغ گوشتی

حرارت محل باید بین 32 تا 33 باشد و در روز چهارم به 30 برسانید و در هفته دوم به 28 و پس از آن هفته ای 2 درجه از دما کم کنید تا درجه در سن 30 روزگی به 22 برسد. برای رسیدن به این دما میتوان از سیستم گرمایشی و سرمایشی استفاده کرد.

5- نوردهی مناسب مرغ گوشتی

– 2 شب اول نور را خاموش نکنید تا جوجه بیشتر به سالن و محل دانخوری و آبخوری آشنا شود.
– نور مناسب: تا 5 روزگی برای هر متر مربع 5 وات (معادل 60 لوکس) و بعد تا 20 روزگی 3 وات (معادل 36 لوکس) و بعد تا پایان دوره 1 وات (معادل 12 لوکس) باشد.
– میزان نور در محل مرغداری باید یکسان باشد.

6- تهویه سالن نگهداری مرغ گوشتی

به وجود آوردن هوای تمیز و خروج هوای آلوده در داخل سالن یکی از مهمترین عمل یک مرغداری می باشد. در سالن ها به علت تعداد بالا بودن طیور و سرعت رشد آن ها وجود اکسیژن مهم می ‌باشد و داشتن تهویه در سالن باعث:

– کاهش درجه حرارت
– به حداقل رساندن گرد و غبار و بوی گازها
– کاهش رطوبت
– کاهش گازهای مضر
– فراهم کردن اکسیژن برای تنفس می شود.
نداشتن تهویه مناسب باعث بروز برخی مشکلات مانند افزایش رطوبت بستر، افزایش درجه حرارت، تنفس بوی آمونیاک و آسیب به شش ها و دستگاه تنفس، کاهش رشد، کاهش راندمان تبدیل غذایی و ضررهای اقتصادی می شود.

 

برآورد سرمایه اولیه برای راه اندازی مرغداری گوشتی

در زیر آورده ایم که برای راه اندازی پرورش مرغ گوشتی و شروع اولیه کار چقدر سرمایه و امکانات باید داشت؟

قبل از توضیح به این نکته توجه کنید که برای داشتن تخم نطفه دار مرغ کاپ یک واحد مرغداری صنعتی باید حتما تعداد 12 تا 16 هزار مرغ و یا بیشتر داشته باشید که هم بتوانید مجوز بگیرید و هم اینکه به سود دهی بالایی برسید.

سیستم گرمایشی و سرمایشی (ماشین آلات) همه این امکانات بسیار هزینه‌ بر هستند و تهیه نکردن هر کدام باعث متوقف شدن کار میشود.

– پروانه تاسیس مجوزی است که برای ساخت ساختمان ها و هر نوع واحد صنعتی دامداری و مرغداری انجام میشود.

– پروانه بهره برداری : مجوزی است که بعد از ساختمان ها و تاسیسات طرح، جهت بهره برداری از واحد برای متقاضیان صادر میشود.

اگر کسی بخواهد یک واحد مرغداری صنعتی بسازد، حتما باید در خارج از شهر زمین تهیه کند و به مراجعه ‌کنندگانی که کمتر از ۱ هکتار زمین داشته باشند، اصلا مجوز داده نمی شود.

هر واحد صنعتی به آب نیاز دارد که آب لوله کشی هزینه کمتری دارد.

برای وسایل مورد نیاز مرغ سالن باید تجهیزات مربوط به جوجه ‌کشی اجرا کند. بر اساس استانداردها باید به ازای هر ۱۰۰۰ جوجه در مادرهای مصنوعی ۱۰ ـ ۸ عدد آبخوری آویز ثابت و ۶ عدد آبخوری کمکی کوچک پلاستیکی، یعنی جمعا ۱۶ ـ ۱۴ عدد آبخوری در نظر گرفته شود.

این نوع آبخوری ها باید قبل از جوجه ریزی انجام شود و درجه حرارت آب آبخوری ها باید حدود ۱۵ ـ ۱۰ درجه سانتی ‌گراد باشد.

دستگاه آسیاب میکسر یکی از موارد مورد نیاز است که دانه ‌ها را ترکیب کرده که دان مرغ‌ ها تهیه میشود.

هواکش و سیستم تهویه هم نیاز اصلی مرغدارها است. برای یک فضای ۱۰ هزار متری سه هیتر مورد نیاز است.

هزینه بهداشت هر جوجه بسیار کم است، و هر مرغی حدودا 5 کیلو خوراک میخورد.

هزینه پرورش مرغ گوشتی

هزینه ساخت و ساز برای مرغداری 10 هزار قطعه ای حدود 270 میلیون تومان است .

میانگین هزینه لازم برای تهیه همه تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای یک مرغداری 10 هزار قطعه ای در سال 95 حدود 75 میلیون تومان بود.

هزینه ساخت ساختمان و همراه با آب لوله کشی استفاده شده حدودا 85 میلیون بود.

هزینه تامین مواد اولیه چیزی حدود 240 میلیون تومان می شود.

حقوق و دستمزد کارگران حدود 150 میلیون تومان در یکسال می شود.

البته باید در هر منطقه بررسی های لازم انجام شود تا بتوان قیمت دقیق تری را برآورد کرد.

سود پرورش مرغ گوشتی

برای اینکه بتوانیم سود خالص مرغداری را بدست بیاوریم لازم است که همه هزینه ها را حساب و با توجه به میزان طرح تولید و با توجه به قیمت فروش و تخم نطفه دار مرغ کاپ هزینه های تولید از فروش کل کم شود تا سود خالص را بدست آورد.

برای مثال واقعی از مرغداری گوشتی 10 هزار قطعه ای برای شما در زیر آورده می شود:

جمع هزینه های لازم برای ساخت مرغداری به گفته های بالا : 560 میلیون تومان

میزان فروش کل طرح بر اساس 10 هزار قطعه ای به عبارت دیگر 120 هزار تن گوشت + 30 تن کود مرغی : 662 میلیون تومان

سود نهایی مرغداری گوشتی با کسر هزینه های تولید می شود 102 میلیون تومان

میزان در آمد یک واحد مرغداری گوشتی 681 میلیون تومان است.

پرورش مرغ گوشتی به روش سنتی

برای پرورش جوجه گوشتی، ابتدا باید جایگاه مرغداری را برای ورود جوجه های یک روزه آماده کرد. جایگاه جوجه ها نیز به رشد آنها بستگی دارد.

این موارد باید با دقت انجام شود:

۱-جمع آوری وسیله های داخل جایگاه

۲- آماده سازی بستر مرغ گوشتی

۳- شستن مکان برای بهداشت مرغ ها

۴- استفاده از مواد ضدعفونی کننده

۵- شستن و ضد عفونی کردن تجهیزات جایگاه

۶ – پهن کردن بستر

7- تقسیم بندی جایگاه

0/5 (0 نظر)
نظرات (0)
0 ★
0 امتیاز
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید تخم نطفه دار مرغ کاپ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ستون‌کناری
ورود و ثبت نام